งานบริการของศูนย์บริการร่วม
หน่วยงานในสังกัด
 
   
 
สนง.ประกันสังคมจังหวัดตรัง
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดตรัง    
สนง.เกษตรจังหวัดตรัง
สนง.สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
การบริการข้อมูลอัตราภาษีของสินค้าและบริการ /ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจกรม
สนง.จัดหางานจังหวัดตรัง
สนง.แรงงานจังหวัดตรัง
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดตรัง
การบริการข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง      
การบริการข้อมูลด้านการขออนุญาต
 
การบริการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้
สนง.ที่ดินจังหวัดตรัง
การบริการให้คำแนะนำในการติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
 
การบริการสอบถามราคาประเมินท้องที่อำเภอเมืองตรัง
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง      
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
สนง.ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง      
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง      
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง      
สนง.ประมงจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรัง
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต1
สนง.ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
การบริการให้ข้อมูลการให้บริการที่เกี่ยวข้อกับส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล  อบต.
 
 
ติดต่อศูนย์บริการร่วมจังหวัดตรัง
อาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง ชั้น 1
 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สนง.ตรัง
สนง.ประปาตรัง
 
 
ติดต่อศูนย์บริการร่วมจังหวัดตรัง
อาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง ชั้น 1
 
 
เทศบาลนครตรัง
 
การแจ้งเกิด
การขอแก้ไขรายการบุคคล
สนง.สรรพากรพื้นที่ตรัง
สนง.ขนส่งจังหวัดตรัง
การบริการชำระภาษีรถ
     
หมายเหตุ
                1. สนง.ขนส่งจังหวัดตรัง ให้บริการทุกวันเสาร์เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ สิริบรรณช็อปปิ้งเซ็นเตอร์
                2. สนง.สรรพากรจังหวัดตรัง ให้บริการการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ลบุคคลธรรมดาผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ในเดือน มีนาคม ของทุกปี