เรื่อง การทดสอบการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างระบบข้อมูล บสต. และระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติ :อ่าน 2 คน
การยกเลิกระบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินกู้สามัญและเปปลี่ยนไปใช้ระบบเดียวกับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ :อ่าน 14 คน
ขอเชิญสมาชิกสหกรร์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความประจำปี 2564 :อ่าน 14 คน
โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2565-2566 :อ่าน 13 คน
เรื่อง การจ้างบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจการนำเข้าข้อมูลด้านยาเสพติดระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :อ่าน 19 คน
เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจการนำเข้าข้อมูลด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :อ่าน 29 คน
เรื่อง เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด :อ่าน 18 คน
เรื่อง แนวทางการจักทำโครงการหรือแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด :อ่าน 23 คน
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง :อ่าน 33 คน
เรื่อง เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :อ่าน 35 คน
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด19 )บับที่ 3) :อ่าน 28 คน