ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง :อ่าน 5 คน
ประชาสัมพันธ์ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)t :อ่าน 24 คน
การเตรียมความพร้อมเ่พือใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล :อ่าน 19 คน
การตรวจสอบข้อมูลในระบบบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) :อ่าน 20 คน
เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด :อ่าน 28 คน
การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) :อ่าน 30 คน
นำส่งประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มี แผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2564 , :อ่าน 29 คน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information system for Province Agency : NISPA) :อ่าน 53 คน
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 :อ่าน 43 คน
เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :อ่าน 39 คน
เรื่อง ขอส่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 :อ่าน 42 คน