เรื่อง การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด :อ่าน 6 คน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :อ่าน 19 คน
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง :อ่าน 16 คน
เรื่อง การรายงานผลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ :อ่าน 9 คน
เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดตรัง ห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 :อ่าน 6 คน
เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว :อ่าน 8 คน
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 :อ่าน 8 คน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า :อ่าน 10 คน
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง :อ่าน 6 คน
เรื่อง การแพร่ระบาดของยาเสพติด "เคนมผง" :อ่าน 10 คน
เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) :อ่าน 9 คน