เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดสรรให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 76 จังหวัด :อ่าน 6 คน
เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ในไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) :อ่าน 17 คน
เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ในไตรมาส 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) :อ่าน 9 คน
เรื่อง แนวทางการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :อ่าน 15 คน
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนงาน บูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด :อ่าน 13 คน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบข้อมูล บสต. :อ่าน 19 คน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 :อ่าน 19 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 :อ่าน 15 คน
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงจากการประชุมผ่านระบบ Conference เป็นการประชุมในห้องประชุมตามปกติ :อ่าน 42 คน
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลกจ้างประจำ ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงท :อ่าน 28 คน
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง :อ่าน 35 คน