หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) คำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 
   ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำคำรับรองแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคำรับรองของที่ทำการปกครองอำเภอ...........พร้อมให้นายอำเภอลงนาม แล้วจัดส่งจังหวัด จำนวน 2 เล่ม เพื่อเสนอ ผวจ. และรองผวจ.ลงนาม ให้จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558