ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ (เอกสารเพิ่มเติม) โครงการสำนักทะเบียนดีเด่น ปี 2562 ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0018.1/ว 544 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ งานสารบรรณจังหวัดตรัง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562