หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา58/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2562