หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฏกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2562