หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ในห้วง 3 เดือนแรก (ตุลาคม - ธันว
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562